حقوقی

واخواهی؛ نحوه اعتراض به رای غیابی

واخواهی؛ نحوه اعتراض به رای غیابی

اکثر افراد گمان می کنند با صدور رای قطعی دیگر امکان اعتراض به رای غیابی ممکن نیست
ما در این مطلب به بررسی واخواهی و نحوه اعتراض به رای غیابی می پردازیم.

واخواهی؛ نحوه اعتراض به رای غیابی بیشتر بخوانید »