گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به معنای تایید عدم توافق و سازش میان زوجین است. این گواهی تنها در مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی میان زوجین را ناممکن بداند. و به آنها اجازه جدایی یا طلاق می دهد. دریافت گواهی عدم سازش به منزله اجازه ثبت طلاق در دفترخانه است.

طبق قانون، گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :

1-در خواست طلاق از طرف مرد: این موضوع به این دلیل است که به لحاظ قانونی مرد توانایی طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد. البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است.

2-طلاق توافقی: در این نوع طلاق چون دو طرف رضایت به جدایی دارند، می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند. البته اگر دادگاه به موضوع طلاق به درخواست زن رسیدگی کند، در نهایت حکم طلاق صادر می کند؛ نه گواهی عدم سازش.

عدم امکان سازش

دریافت گواهی عدم امکان سازش

نخست باید دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه شود تا در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. سپس، موضوع طلاق به یکی از مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می شود. تا مشاوران منتخب طرفین به اختلافاتی که منجر به درخواست طلاق شده است، رسیدگی کنند.

مشاوران نتیجه داوری شان را به دادگاه گزارش می دهند. در صورت عدم حصول سازش، دادگاه در یک جلسه رسمی غیر قضایی به توافق زن و شوهر برای طلاق رسیدگی می کند. و در نهایت گواهی عدم سازش را صادر می کند. سپس بایستی گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه داد. ارائه گواهی عدم سازش به دفتر خانه به معنای اجازه برای جاری نمودن حکم طلاق است. بعد از ارائه گواهی، دفترخانه نوبتی برای اجرای صیغه طلاق تعیین می کند.

 

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا 3 ماه است.

یعنی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ گواهی (نه تاریخ صدور آن در دادگاه) باید آن را به دفترخانه ارائه داد. در صورتی که در این مدت گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود، گواهی عدم سازش دیگر اعتباری نخواهد داشت .یعنی اگر زوجین هنوز تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، باید مجددا به دادگاه مراجعه کرده تا گواهی عدم سازش اخذ نمایند.

وظیفه ارائه گواهی عدم سازش به دفترخانه با کسی که گواهی به نفع او صادر شده است. یعنی کسی که درخواست این گواهی را کرده و دادگاه درخواست او را پذیرفته است. در مواقعی که گواهی عدم سازش بابت طلاق توافقی صادر شده باشد، هر یک از زوجین می توانند برای ارائه گواهی به دفترخانه در مدت این 3 ماه اقدام کنند.

 

برای مشاوره حقوقی با دفتر ما در بوشهر و بندرگناوه تماس بگیرید یا از مشاوره حضوری بهره مند شوید.

بابک خوانساری وکیل پایه یک دادگستری در بوشهر و بندر گناوه