عدم پرداخت خرجی به فرزندان

مجازات خرجی ندادن به فرزند

والدین در قبال فرزندان خود تکالیفی برعهده دارند. به هزینه کردن مالی برای فرزند عرفا نفقه گفته می شود. در ایران به این علت که مسئولیت مالی خانواده بر عهده پدر است، او وظیفه دارد تا علاوه بر پرداخت نفقه زوجه ، به فرزندان خود نیز نفقه دهد یعنی خرجی فرزند خود را بدهد. از منظر حقوقی، در قانون مدنی الزام مرد به پرداخت نفقه به فرزند دختر و فرزند پسر آمده است و حکم عدم پرداخت خرجی به فرزندان نیز بیان شده است. هرشخصی که با داشتن تمکن مالی نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

 

نفقه فرزند

بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزندان بر عهده پدرشان است. اگر پدر فوت کرده باشد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، این تکلیف به ترتیب به عهده اجداد پدری ، مادر و اجداد مادری می باشد. بنابراین اولین و اصلی ترین وظیفه پرداخت نفقه بر عهده پدر قرار دارد.

به طور کل نفقه فرزند در قانون مدنی کشور تعریف نشده اما نمونه هایی از آن در ماده 1204 قانون مدنی آمده که عبارتند ازلباس، مسکن، خوراک و لوازم منزل (این نمونه ها انحصاری نیستند).

عدم پرداخت خرجی به فرزندان
عدم پرداخت خرجی به فرزندان مجازات دارد.

 

لزوم پرداخت نفقه به فرزند

نفقه اولاد ویژگی هایی دارد که آن را از نفقه زوجه متمایز می کند. در قانون مدنی سن مشخصی برای پرداخت نفقه به فرزند در نظر گرفته نشده است، اما شرایط پرداخت نفقه فرزند اینطور آمده  که نخست کسی که نفقه می گیرد نتواند با اشتغال به شغل خاصی لوازمات معیشت خود را مهیا کند، دوما کسی که نفقه می پردازد بایستی تمکن مالی داشته باشد. با این اوصاف پدری که استطاعت مالی ندارد، را نمی توان محکوم به پرداخت نفقه کرد.

طبق عرف، پسران تا هجده سالگی و تا زمانی که در منزل پدر شان تحصیل می کنند، حتی اگر والدین طلاق نگرفته باشند، می توانند دادخواست نفقه فرزند را در دادگاه ارائه دهند. پس از هجده سال، پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه ندارد. دختران تا وقتی که ازدواج کنند جزء افراد واجب النفقه هستند و پدر موظف به پرداخت نفقه به دختر است .

 

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

اگر پدر توانایی لازم برای پرداخت نفقه را داشته باشد اما نفقه نپردازد، مرتکب جرم عدم پرداخت نفقه فرزند شده و بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شدیعنی برابر با شش ماه تا دو سال حبس. پس فرزندان می توانند با استناد به این ماده حکم جلب پدر را از دادگاه درخواست کنند .