اشتباهات پزشکی

درصورت بودن اشتباهات پزشکی شاکی باید به کمیسیون پزشکی مراجعه نماید، که این کمیسیون معمولا در هر استان وجود دارد ولی درصورتی که در استان مورد نظر کمیسیون پزشکی نباشد باید به استان همجوار مراجعه کرد.

کمیسیون های پزشکی وظیفه دارند پرونده های ارجاعی را مورد بررسی  واقدامات لازم کارشناسی را بر پرونده انجام دهند. شاکی پرونده را برای  دریافت پاسخ سوالات مرجع قضایی به کمیسیون  استان می برد و در آنجا پس از بررسی های لازم توسط پزشک کمیسیون و در صورت لزوم مدارک تکمیلی و جدید را از فرد شاکی (زنده یا نماینده  فرد متوفا) تقاضا می کند. در مرحله بعد مسئول کمیسیون با کمک مسئولان اداری با توجه به وقت تعیین شده از چند کارشناس در خواست نموده که در جلسه شرکت نمایند.  ودرصورت لزوم از صاحبان دعوی دعوت به عمل می آید که در جلسه شرکت کنند و کمیسیون نظر نهایی خودرا به صورت مکتوب وبا امضای کارشناسان مربوطه طی نامه ای آن را برای مرجع مربوطه ابلاغ می نماید.

اشتباهات پزشکی
در پزشکی اصطلاح «never events» به خطا‌های پزشکی اطلاق می‌شود که هرگز نباید اتفاق بیفتند.

چگونه به کمیسیون پزشکی مراجعه کنیم؟

دوحالت وجود دارد: اولا اینکه شخص از قبل با توجه به اشتباهات پزشکی مواجه شده و مورد معاینه بالینی وروان پزشکی قرار گرفته است یا پرونده شخص فوت شده دارای سابقه در کمیسیون می باشد و یا ممکن است یکی از طرفین پرونده اعتراضی نسبت بنظر کارشناسی داشته و یا قاضی با ابهاماتی درنظر کارشناس مواجه شده است که در این صورت مجددا پرونده به کمیسیون ارجاع داده می شود. برای مثال پرونده های قصور پزشکی وشکایت از کادر درمانی که از طرف دادگاه ویا دادسرا ارجاع به پزشکی قانونی داده می شود.

جبران خسارت

هرچند پزشکان در مورد درمان فرد بیمار تلاش فراوانی می نمایند ولی مع الاسف قصور پزشکی هم نخواسته اتفاق می افتد. علی رغم خلا|ء در پیش بینی قوانین موجود برای جبران خطای پزشکی، دیه و ارش از جمله جبرانهای مادی به حساب می آیند .در کشورهای دیگر علاوه بر جبران خسارت های معنوی ومادی خسارت از کارافتادگی هم در نظر گرفته می شود. در قوانین سالهای 61و 62 با توجه به دیدگاه فقهی دیه برای قصور پزشکی معین گردیده و ارش برای اینکه بخشی از جسم فرد توانمدی خود را از دست بدهد مقرر شده است. متاسفانه در قوانین فعلی امکان جبران خسارت معنوی نیست ودر صورت پیگیری اشخاص ،مبالغ دریافتی ازجبران خسارت کفاف هزینه های انجام شده دراین راه را نمی دهد.